Witamy na forumoswiatowe.com.pl Dzisiaj jest: Listopad 22 2017 03:53:19
Jak podoba Ci się nowa odsłona?

Bardzo mi się podoba

Dobry wybór

Nie podoba mi się zupełnie

Mocno przeciętny wygląd

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Oferta: Dla samorządów

Zachęcamy przedstawicieli z gmin i powiatów województwa małopolskiego do podjęcia współpracy w ramach projektu FIO Małopolska Lokalnie i/lub Działaj Lokalnie.

Poniżej prezentujemy ofertę dla samorządów, które chcą wspierać swoje organizacje i grupy nieformalne w procesie udziału w konkursach grantowych.

UDOSTĘPNIANIE PRZESTRZENI DO REALIZACJI DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

• Użyczanie sal do przeprowadzenia seminariów informacyjnych, szkoleń, doradztwa dla NGO
i grup nieformalnych

Korzyści:
• Przygotowanie organizacji i grup nieformalnych do aplikowania o środki w ramach konkursu
FIO Małopolska Lokalnie i/lub Działaj Lokalnie. Zwiększenie szans organizacji i grup nieformalnych w konkursie dotacyjnym.
• Wzmocnienie kompetencji liderów grup i organizacji w zakresie tworzenia projektów, ich realizacji i rozliczania

(WSPÓŁ)FINANSOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I DORADCZYCH

• Seminaria informacyjne, szkolenia, doradztwo dla organizacji i grup nieformalnych

Jeśli chcieliby Państwo przygotować organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Państwa gminy lub powiatu do aplikowania o środki w konkursie dotacyjnym FIO Małopolska Lokalnie i/lub Działaj Lokalnie możemy przyjechać i przeprowadzić seminarium informacyjne, szkolenia bądź indywidualne doradztwo.

Podczas Seminarium przedstawimy:
– Ogólne założenia i cele programów grantowych
– Zasady naboru (Regulamin):
• Dla kogo granty i na jakie działania?
• Wysokość grantów i wkład własny
• Terminy oraz warunki składania aplikacji
• Kryteria oceny projektów – formalne i merytoryczne
• Prezentacja formularza wniosku w konkursie
Seminarium przeznaczone jest dla grupy 20-30 osobowej. Czas trwania 3h.
Koszt jednostkowy seminarium: 450 zł

Podczas Szkolenia  przedstawimy:
Ogólne założenia i cele programów grantowych.
Praca metodą projektową.
1. DIAGNOZOWANIE POTRZEB ŚRODOWISKA
– analiza kapitałów/zasobów, jakimi dysponujemy w środowisku lokalnym
w jaki sposób możemy dowiedzieć się więcej na ten temat – gdzie szukać informacji? Jak je interpretować?
– jak samodzielnie przeprowadzić badania – jak je zaplanować i jakie metody warto wykorzystać?
– jak możemy wykorzystać własne doświadczenie, wiedzę i umiejętności w diagnozowaniu potrzeb środowiska lokalnego?
2. JAK PRZYGOTOWAĆ APLIKACJĘ, PISANIE WNIOSKU KROK PO KROKU
– Prezentacja przykładowego formularza wniosku
– Cele, działania, rezultaty, różnica między celami a działaniami
3. JAK PRZYGOTOWAĆ HARMONOGRAM I BUDŻET ABY BYŁY SPÓJNE, REALNE I RACJONALNE
– Tworzenie harmonogramu działań projektowych
– Zasady budżetowania projektów
– Kalkulacja kosztów pośrednich i bezpośrednich (zasady i sposoby)
– Tworzenie przykładowego harmonogramu i budżetu z uwzględnieniem poszczególnych pozycji budżetowych i sposobów ich kalkulacji
– Wymagana dokumentacja projektowa
– Ogólne zasady przygotowania raportu końcowego merytorycznego i finansowego.
Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 12-15 osobowej. Czas trwania 8h. Koszt jednostkowy szkolenia: 1000 zł oraz 200 zł -catering dla uczestników.

Podczas Doradztwa
Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe zainteresowane udziałem w konkursie FIO Małopolska Lokalnie i/lub Działaj Lokalnie mogą skorzystać ze wsparcia doradców na etapie przygotowywania,  realizacji i rozliczania projektów.
Grupy nieformalne będą mogły również skorzystać ze wsparcia doradców w zakresie zakładania organizacji pozarządowych.
Doradztwo indywidualne  przeznaczone jest dla przedstawicieli młodych organizacji i grup nieformalnych. Czas trwania w zależności od potrzeb. Koszt 45 zł/h

Formy współpracy
1. otwarty konkurs ofert; tryb małych zleceń
(Art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
2. zakup usługi w ramach działalności odpłatnej lub gospodarczej u operatora FIO Małopolska Lokalnie

(WSPÓŁ)FINANSOWANIE PROJEKTÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE 
I GRUPY NIEFORMALNE

· (Współ)finansowanie ofert złożonych w ramach FIO Małopolska Lokalnie i/lub Działaj Lokalnie

Jeśli chcieliby Państwo aby organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Państwa gminy lub powiatu,
otrzymały więcej środków możecie  zwiększyć pulę przeznaczoną na dotację w ramach konkursów grantowych.

Formy współpracy:
Regranting (Artykuł 16 ustęp 7 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Samorząd ogłasza z własnej inicjatywy konkurs na regranting wykorzystując formułę regrantingu  Artykuł 16
ustęp 7 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która mówi, że organizacja pozarządowa w ramach umowy zawartej z samorządem na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego może zlecić realizację tego zadania wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom
pozarządowym (lub innym uprawnionym podmiotom), niebędącym stronami umowy.

lub

Zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert, z uwzględnieniem w rocznym programie współpracy z
organizacjami pozarządowymi (Art. 11 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego. i o wolontariacie)

Więcej o regrantingu:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, www.filantropia.org.pl
„MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH. Jak zlecać zadania publiczne organizacjom
pozarządowym” pod redakcją Marcina Dadela

Korzyści:
Zwiększenie puli dotacji na projekty lokalnych organizacji i możliwość dofinansowania grup
nieformalnych w ramach  FIO Małopolska Lokalnie .

Copyright by forumoswiatowe.com.pl 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone